Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

INFRATECH HUNGÁRIA KFT.

1162 Budapest, Csöbör u. 4 TEL/FAX +36 1 4090730 www.infratech.hu

Hatályos: 2021. július 7-től

TARTALOMJEGYZÉK

I. Általános fogalmak 1. oldal

II. Az Infratech Hungária Kft adatkezeléseinek a felsorolása és célja 2. oldal

1. A Honlap látogatásával összefüggő adatkezelés 2. oldal

2. A szerződések nyilvántartásával, a szerződések végrehajtásával,

és a megrendelt szolgáltatások teljesítésével összefüggő adatkezelés 2. oldal

3. A szerződöttet érintő hatósági eljárás céljából történő adatkezelés (adatátadás) 2. oldal

4. Panaszokkal kapcsolatos adatkezelés 3. oldal

5. Telefonos ügyfélszolgálati célú, valamint az Infratech Hungária Kft által forgalmazott termékeknek telefonon keresztül történő értékesítésével kapcsolatos adatkezelés 3. oldal

6. Ügyféltérbe telepített elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer (kamerák) 4. oldal

7. Látogatók, vendégek nyilvántartása 4. oldal

8. Közvetlen üzletszerzési célú adatkezelések 4. oldal

9. Nyereményjátékok, promóciók szervezése céljából történő adatkezelés 5. oldal

10. Álláshirdetésekre jelentkezők adatainak a kezelése 5. oldal

11. Egyéb adatkezelések 5. oldal

III. Az adatkezelések időtartama 5. oldal

IV. Az adatkezelések jogalapja 6. oldal

V. Az adatok megismerésére jogosultak köre 6. oldal

VI. Az üzleti titok megtartására vonatkozó rendelkezések 7. oldal

VII. Az adatkezelésekkel kapcsolatos jogok és érvényesítésük 8. oldal

VIII. Egyéb tájékoztatások 9. oldal

Az INFRATECH HUNGÁRIA KFT az érintetteket az adatkezelések megkezdése előtt a jelen adatkezelési tájékoztató útján tájékoztatja az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelések céljáról, jogalapjáról, az adatkezelések időtartamáról. A jelen adatkezelési tájékoztatóban

foglalt tájékoztatás kiterjed az érintetteknek az adatkezelésekkel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatok kezelője: az INFRATECH HUNGÁRIA KFT (A társaság az Magyar Kereskedelmi és Iparkamarában 11A49592 nyilvántartási számon regisztrált üzleti vállalkozás.

A társaság székhelye: 1162 Budapest, Csöbör utca 4.

Cégjegyzékszáma: 01-09-863355

Adószáma: 13594000-2-42

Telefonszáma: (1) 409-0730

E-mail-címe: infratech@infratech.hu

Nyilvántartja: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a továbbiakban: „adatkezelő”, vagy „társaságunk”), valamint meghatározott adatkezelési célokkal folytatott adatkezelések tekintetében a jelen tájékoztató vonatkozó adatkezelési leírásában adatkezelőként nevesített személyek, szervezetek.

I. Általános fogalmak

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

6. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

7. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

8. ügyfél: a szerződő, a kedvezményezett, a károsult, a társaság számára szerződéses ajánlatot tett és a társaság szolgáltatására jogosult más személy;

9. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;

10. Üzleti titok: minden olyan – minősített adatot nem tartalmazó -, a társaság, a társaság alvállalkozója, a társaság szolgáltatását közvetítő rendelkezésére álló adat, amely a társaság, a társaság alvállalkozója, a társaság szolgáltatását közvetítő ügyfeleinek – ideértve a károsultat is – személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a társasággal, illetve az alvállalkozójával kötött szerződéseire vonatkozik;

Üzleti titkot képeznek különösen az alábbi adatok:

– a társaság ügyfelének személyi adatai;

– a szerződéssel érintett vagyontárgy és annak értéke;

– a szerződési összeg;

– szerződés feltételei, kondíciói illetve társaságok esetén a szerződésben meghatározott kapcsolat tartó személlyel összefüggő adatok;

– a kifizetett szerződéses összeg mértéke és a kifizetés ideje;

– a szerződéssel, létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggő összes lényeges tény és körülmény.

Az üzleti titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül – ha a törvény másként nem rendelkezik – titoktartási kötelezettség terheli a társaság tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a társasággal kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak.

Üzleti titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha

– a társaság ügyfele vagy annak képviselője a kiszolgáltatható üzleti titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad,

– A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben, valamint a szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben titoktartási kötelezettség nem áll fenn.

11. Felügyelet: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;

12. Ptk: Polgári Törvénykönyv;

13. Sztv.: A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;

14. Grt.: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;

15. Távért tv.: a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény;

16. Eker tv.: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalomról összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló

2001. évi CVIII. törvény;

17. Infotv: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

18. Szvmt.: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény;

19. Hpt.: A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény;

II. Az Infratech Hungária Kft adatkezeléseinek a felsorolása és célja

1. A Honlap látogatásával összefüggő adatkezelés

1.1 Társaságunknak a www.infratech.hu és a www.drfischer.hu honlapján a bárki számára hozzáférhetően közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Társaságunk a honlap látogatóiról automatikusan az alábbi adatokat kapja: a látogató IP-címe, domain neve (URL), a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat társaságunk kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel.

1.2 Társaságunk ún „cookie”-kat (sütiket) használ a weboldalán. Ezek HTTP- és Flash cookie-k, amelyek a honlap használatával kapcsolatos információkat őriznek meg, pl. hogy mely weboldalak lettek megtekintve. A cookie-kban tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt cookie-k személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak. A böngészőben lehetőség van megtiltani a cookie-k tárolását.

2. A Üzleti szerződések nyilvántartásával, a szerződések végrehajtásával, és az Üzleti szolgáltatások teljesítésével összefüggő adatkezelés

2.1 Társaságunk az ügyfeleinek azon üzleti titkait jogosult kezelni, amelyek az üzleti szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával,a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak az üzleti szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, az üzleti szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges vagy a Ptk-ban meghatározott egyéb cél lehet.

2.2 A www.infratech.hu, valamint a www.drfischer.hu honlapon keresztül on-line, elektronikus úton történő szerződéskötések a Távért tv. és az Eker tv. hatálya alá esnek, ezért az adatkezelések további célja a fentiek mellett az ezen jogszabályok által előírt fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó szolgáltatói kötelezettség

teljesítésének a bizonyítása, az üzleti szerződés megkötésének a bizonyítása, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Társaságunk adatkezelése az üzleti szerződés megkötésével, míg panasz bejelentés, szolgáltatási igény bejelentése és a szerződéssel kapcsolatos információkérés során megadott adatok esetén pedig a bejelentés, kérés elküldésével megadottnak tekintett önkéntes hozzájáruláson alapul.

3. A társaság érdekeinek védelme céljából történő adatkezelés (adatátadás).

3.1 A társaság érdekeinek megóvása érdekében társaságunk – a jogszabályokban foglalt vagy a szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítése során a szolgáltatások jogszabályoknak és szerződésnek megfelelő teljesítése, az üzleti szerződésekkel kapcsolatos visszaélések megakadályozása céljából a Ptk. irányadó paragrafusai vagy ügyfél általi felhatalmazás alapján jogosult megkereséssel fordulni más társasághoz. A megkeresés és annak teljesítése nem minősül az Üzleti titok megsértésének.

3.2 Társaságunk ennek keretében,

– a társaság szolgáltatásainak teljesítésével kapcsolatban az alábbi adatokat kérheti:

a) a szerződő, a kedvezményezett személy azonosító adatait;

b) a szerződő személy adatfelvételkori, a szerződéses kockázattal kapcsolatos adatokat;

c) az a) pontban meghatározott személyt érintő korábbi – a társaság szolgáltatásaihoz tartozó szerződéssel kapcsolatos – üzleti eseményekre vonatkozó adatokat;

d) a megkeresett társaságnál megkötött szerződés megkötésével kapcsolatban felmerült kockázat felméréséhez szükséges adatokat; és

e) a megkeresett társaságnál megkötött szerződés alapján teljesítendő szolgáltatások jogalapjának vizsgálatához szükséges adatokat;

– szállítmány (beleértve árukat és valamennyi más vagyontárgyat), teljesítésével kapcsolatban az alábbi adatokat

kérheti:

a) a szerződő, és a kedvezményezett személyazonosító adatait;

b) a szerződésben érintett vagyontárgyak, követelések vagy vagyoni jogok beazonosításához szükséges adatokat;

c) a b) pontban meghatározott vagyontárgyakat, követeléseket vagy vagyoni jogokat érintően bekövetkezett kár eseményekre vonatkozó adatokat;

d) a megkeresett társaságnál megkötött szerződés megkötésével kapcsolatban felmerült kockázat felméréséhez szükséges adatokat; és

e) a megkeresett társaságnál megkötött szerződés alapján teljesítendő szolgáltatások jogalapjának vizsgálatához szükséges adatokat;

3.3 A társaságunk által megkeresett társaság a jogszabályoknak megfelelő megkeresés szerinti adatokat a megkeresésben meghatározott megfelelő határidőben, ennek hiányában a megkeresés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül köteles átadni társaságunknak.

3.4 Társaságunk a megkeresés eredményeként tudomására jutott adatot a kézhezvételt követő kilencven napig kezelheti. Ha a megkeresés eredményeként a társaságunk tudomására jutott adat társaságunk jogos érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges, az adatkezelés fentebb meghatározott időtartama meghosszabbodik az igény érvényesítésével kapcsolatban indult eljárás befejezéséig.

3.5 Ha a megkeresés eredményeként társaságunk tudomására jutott adat társaságunk jogos érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges, és az igény érvényesítésével kapcsolatban az eljárás megindítására az adat megismerését követő egy évig nem kerül sor, az adat a megismerést követő egy évig kezelhető.

3.6 Társaságunk az e célból végzett megkeresés és a megkeresés teljesítésének tényéről, továbbá az abban szereplő adatok köréről a megkereséssel érintett ügyfelet a szerződéses időszak alatt legalább egyszer értesíti. Ha az ügyfél az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben szabályozott módon az adatairól tájékoztatást kér és társaságunk – a fentiekben meghatározottakra tekintettel

– már nem kezeli a kérelemmel érintett adatokat, akkor ennek a tényéről tájékoztatja a kérelmezőt.

3.7 Társaságunk a megkeresés eredményeként kapott adatokat a biztosított érdekre nem vonatkozó, tudomására jutott, illetve általa kezelt egyéb adatokkal a fenti céltól eltérő célból nem kapcsolhatja össze.

3.8 A megkeresésben megjelölt adatok teljesítésének a helyességéért és pontosságáért a megkeresett társaság a felelős.

4. Panaszokkal kapcsolatos adatkezelés

4.1 Társaságunk a panaszügyintézése során tudomására jutott személyes adatokat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.)17/A §. panaszkezelésre vonatkozó rendelkezéseinek valómegfelelés érdekében kezeli, és az ügyfelek panaszairól, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezet. Társaságunk adatkezelése a Fgytv. fenti rendelkezésén alapuló kötelező adatkezelés.

4.2 Telefonon történő panaszkezelés esetén társaságunk a közötte és az ügyfél közötti telefonos kommunikációt az ügyfél hozzájárulásával, hangfelvétellel rögzíti.

5. Telefonos ügyfélszolgálati célú, valamint az Infratech Hungária Kft által forgalmazott termékeknek telefonon keresztül történő értékesítésével kapcsolatos adatkezelés

5.1 Társaságunk az ügyfelek által, a megkötött Üzleti szerződéseikre vonatkozóan feltett kérdések esetén, vagy társaságunk saját kezdeményezésére telefonon keresztül is felvilágosítást ad, információt és segítséget nyújt, illetve fogadja a Üzleti szerződésekből eredő, illetve azzal összefüggő szolgáltatási igénybejelentéseket. Az e céllal folytatott kommunikációt társaságunk hangfelvétellel rögzíti. A beszélgetés rögzítése a jelen fejezet 4. pontjában megfogalmazott céllal történik.

5.2 Egyes Üzleti termékek a Távért; törvény szabályainak megfelelően, társaságunk által az egyes termékek értékesítésével megbízott partnereinél telefonon keresztül is megköthetők. A telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzítjük a törvény által előírt fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó szolgáltatói kötelezettség teljesítésének bizonyítása-, valamint az üzleti szerződés megkötése, teljesítésének a bizonyítása céljából, továbbá a jelen fejezet 4. pontjában megfogalmazott céllal. A telefonos kommunikáció rögzítése az érintett hozzájárulásán alapul.

5.3 Társaságunk a rögzített telefonbeszélgetéseket – ideértve a panaszkezelések során rögzített beszélgetéseket is- számítástechnikai eszköz igénybevételével elemzi abból a célból, hogy– társaságunk – az ügyfelek elégedettségének növelése érdekében is ellenőrizhesse a telefonos ügyfélszolgálati tevékenységére vonatkozó minőségi követelmények teljesülését  a bejelentéseket, panaszokat, a szolgáltatásokkal kapcsolatos észrevételeket az érintett számára kedvező, megnyugtató módon kezelhessük, különösen akként, hogy az érintettnek a telefonbeszélgetés során közölt kifogásait, kérdéseit, észrevételeit mindkét fél megelégedésére rendezhessük – elkerülhető legyen az Üzleti szerződésnek az érintett kezdeményezésére történő megszüntetése;

– az érintettnek az Üzleti szerződésekre, szolgáltatásokra vonatkozó visszajelzéseit, észrevételeit társaságunk felhasználhassa termékeinek fejlesztésére, szolgáltatásai minőségének a javítására – az Üzleti szerződésekkel kapcsolatos visszaélésgyanús eseteket társaságunk kiszűrje, az ilyen cselekményeket megakadályozza.

6. Ügyféltérbe telepített elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszer (kamerák)

6.1 Társaságunk érdekében a társaságunk által bérelt, kamera-piktogrammal vagy figyelemfelhívó tájékoztatással jelzett ügyfélszolgálati helyiségében, és társaságunk székhelyén (megfigyelt területek) elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszert alkalmaz, üzemeltet.

6.2 Az adatok (a kamerák aktuálisan látható élőképein látható személyek képe, valamint az érintettről rögzített képfelvételek) kezelője: a társaság.

6.3 Az adatkezelés célja az emberi élet, a testi épség, személyi szabadság védelme, az üzleti titok, értékpapírtitok, Üzleti titok védelme, a személy- és vagyonvédelem érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, az ügyféltérben előforduló esetleges balesetek körülményeinek a dokumentálása, és társaságunk feladatainak ellátásához szükséges, a közönség számára nyilvános magánterületének a védelme.

6.4 Az adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, amely hozzájárulást megadottnak kell tekinteni a megfigyelt területekre történő belépéssel, figyelemmel a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 30.§ (2) (a továbbiakban: Szvmt) bekezdésére.

6.5 A kamerák aktuális képének a megtekintésére az adatkezelő arra jogosultsággal rendelkező munkavállalói jogosultak, a felvételekhez ugyanezen személyi kör férhet hozzá a fenti adatkezelési célok teljesülése érdekében. A hozzáférési jogosultságok megadásával a társaság rendelkezik.

6.6 Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni.

7. Látogatók, vendégek nyilvántartása

7.1 Társaságunk érdekében a székhelyén az épületben tartózkodó munkavállalókhoz érkező látogatókról, vendégekről, üzleti partnerekről nyilvántartást vezet, melynek keretében a társaság felveszi, és társaságunk elektronikus nyilvántartó rendszerében rögzíti a látogatók alábbiakban (9.2 pont) felsorolt személyes adatait.

7.2 A rögzített adatok (látogató neve, látogatás időpontja, látogatás célja

7.3 Az adatkezelés célja a vagyonvédelem és az épületben tartózkodó személyek védelme, az üzleti titok, értékpapírtitok, Üzleti titok védelme, és az esetleges visszaélések, jogsértések bizonyítása, valamint – belépőkártya kiadása esetén- a kártya kezelésével összefüggő adminisztráció.

7.4 Az adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, amely hozzájárulást az épületekbe történő beléptetéssel az adatkezelők megadottnak tekintenek.

7.5 A belépési adatbázisba kizárólag az adatkezelők megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársai tekinthetnek be, a fenti adatkezelési célok teljesülése érdekében. A hozzáférési jogosultságok megadásával a társaság. rendelkezik.

7.6 A belépési adatbázis adatai bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése esetén, továbbá megkeresés alapján a nyomozó hatóságnak, valamint a szabálysértés miatt eljáró hatóságnak és a szabálysértés miatt előkészítő eljárást folytató szervnek átadhatók.

8. Közvetlen üzletszerzési célú adatkezelések

8.1 Társaságunk közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) tevékenységének minősül minden olyan közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek az összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló, a Grt. 3. §-ának d) pontja szerinti gazdasági reklám továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek részére.

Ilyen célú adatkezeléseket társaságunk különösen az alábbi tevékenységei keretében végez

– egyes nyereményjátékok esetén a nyereményjátékban résztvevők körében

– elektronikus formátumú hírlevelek küldése keretében.

8.2 A társaságunk által a közvetlen üzletszerzési céllal kezelt adatok köre különösen: név, telefonszám és e-mail cím.

8.3 Az adatok kezelésének a célja az, hogy társaságunk elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján az érintettek részére gazdasági reklámot küldjön.

8.4 Az adatok forrása: maga az érintett, vagy olyan harmadik személyek, akiktől társaságunk ingyenesen vagy ellenérték fejében, szerződések alapján személyes adatokat vesz át abból a célból, hogy az átvett adatokat direkt marketing célra felhasználhassa.

8.5 A kezelt adatok, információk körét az adatok felvételére szolgáló, az adott direkt marketing célú tevékenységhez kapcsolódóan rendszeresített elektronikus nyilatkozatok tartalmazzák.

8.6 Az adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A hozzájárulás megadása az adatok felvételekor történik.

9. Nyereményjátékok, promóciók szervezése céljából történő adatkezelés

9.1 Az adatkezelés célja a társaságunk által szervezett nyereményjátékokban, promóciókban történő részvétel, a nyertesek kisorsolása, kiértesítése, a nyeremények átadása, nyilvánosságra hozatala, valamint a nyereményjátékkal összefüggésben a társaságunkkal szemben támasztott esetleges megalapozatlan igények elhárítása.

9.2 A kezelt adatok köre különösen: név, telefonszám, e-mail cím, lakcím, továbbá az adott játékhoz, promócióhoz kapcsolódóan megadott információk, nyilvánosságra hozatal esetén a nyertes neve, a nyerés ténye és nyereményének tárgya a www.infratech.hu , vagy a www.drfischer.hu weboldalon, valamint társaságunk facebook weboldalán szervezett nyereményjátékok esetén a társaság Facebook üzenőfalán.

9.3 A kezelt adatok konkrét körét az adatok felvételére szolgáló elektronikus nyilatkozatok, informatikai alkalmazások regisztrációs kezelőfelületei tartalmazzák.

9.4 A társaságunk adatkezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, amelyet társaságunk az érintettnek a nyereményjátékban, promócióban történő részvételével megadottnak tekint. A hozzájárulás kiterjed a nyertes nevének, a nyerés tényének és a nyeremény tárgyának a fenti módon történő nyilvánosságra hozatalára.

9.5 A társaságunk esetenként harmadik személyeket bíz meg – a nyereményjáték, promóció lebonyolításával (ideértve a játékban, promócióban résztvevők adatainak a felvételétől kezdődően a felvett adatoknak társaságunk részére történő továbbításán keresztül a nyertesek kiértesítéséig és a nyeremények átadásáig) – internetes nyereményjáték esetén a fentieken kívül a nyereményjáték alkalmazási felületének, regisztrációs felületének az adatforgalom lebonyolítására alkalmas kialakításával, az alkalmazás informatikai üzemeltetésével, a játékosok adatainak informatikai rendszereiben történő tárolásával, a gépi sorsolás elvégzésével.

A társaságunk által ezen céllal igénybe vett harmadik személyek a társaságunk adatfeldolgozóinak minősülnek, akik a személyes adatokon kizárólag a nyereményjáték lebonyolítása, az alkalmazás üzemeltetése céljából végzik a fenti műveleteket, saját célra a személyes adatokat nem kezelik, és nem dolgozzák fel.

Az adatfeldolgozók személyéről társaságunk az adott nyereményjáték szabályzatában ad tájékoztatást.

10. Álláshirdetésekre jelentkezők adatainak a kezelése

10.1 A társaságunk a hozzá közvetlenül-, vagy munkaerő közvetítőn keresztül beérkezett önéletrajzokban és a csatolt egyéb dokumentumokban szereplő személyes adatokat abból a célból kezeli, hogy az érintettet a végzettségének és érdeklődési körének leginkább megfelelő álláslehetőségekről értesítse, az érintettel időpontot egyeztessen, és a kiválasztást lebonyolítsa.

10.2 Társaságunk részére, szerződött harmadik fél erre irányuló megbízási szerződés alapján munkaerő kiválasztási és toborzási feladatokat láthat el, melynek során kezeli (felveszi, fogadja, tárolja) a hozzá, mint megbízotthoz közvetlenül beérkező-, vagy a társaságunk által a részére átadott, az álláshirdetésekre jelentkező természetes személyek személyes adatait.

10.3 Ezen adatkezelések az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak, amely hozzájárulást az érintett az önéletrajzának és az ehhez kapcsolódó dokumentumoknak (pl. képzettséget, iskolai végzettséget, büntetlen előéletet igazoló dokumentumok) a megküldésével adja meg.

10.4 Társaságunk a munkaerő kiválasztási folyamatba (tesztek, felmérések, személyes interjúk lebonyolítása a jelentkezőkkel) esetenként külső harmadik szervezeteket, személyeket is bevonhat, amelyek részére az érintettnek a személyes adatait a teljesítéshez szükséges körben és mértékben továbbíthatja, vagy az érintettek ezen harmadik személyek részére közvetlenül adják meg adataikat. Ezen harmadik személyekről az érintettek a kiválasztási folyamat során kapnak tájékoztatást.

10.5 Az adattovábbításokhoz történő hozzájárulást társaságunk az érintettnek az álláshirdetésre történő jelentkezésével megadottnak tekinti.

11. Egyéb adatkezelések:

Az érintett előzetes hozzájárulása esetén társaságunk egyéb céllal is kezelhet személyes adatokat. Ezen adatkezelésekről társaságunk az adatoknak a cél szerinti felvételekor ad az érintetteknek tájékoztatást.

III. Az adatkezelések időtartama

1. A honlap látogatása során a számítógépre elhelyezett sütiket a felhasználó a saját számítógépéről bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.

2. Az üzleti titok körébe tartozó adatok kezelése során társaságunk a személyes adatokat a szerződéses jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a szerződéses jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. Társaságunk a létre nem jött üzleti szerződéssel kapcsolatos személyes adatokat addig kezelheti, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető.

3. Az üzleti szerződés megkötésével, nyilvántartásával, valamint a társaság szolgáltatásaival összefüggésben keletkezett, számviteli bizonylatnak minősülő dokumentumokat társaságunk az Sztv. 169.§ -a alapján 8 évig őrzi meg.

4. Társaságunk a társaságok közötti adatcsere folytán más társaságtól beszerzett adatokat a „Társaság érdekeinek védelme” pontban (3.) részletezett feltételekkel és időtartam elteltéig kezeli.

5. A panaszügyintézés során készült hangfelvételeket társaságunk öt évig őrzi meg. A társaságunk a panaszt és az arra adott választ maximum öt évig őrzi meg, és azt a Felügyeletnek kérésére bemutatja.

6. A telefonos ügyfélszolgálati célú adatkezelések esetén társaságunk a hangfelvételeket az üzleti célú adatkezeléssel egyező időtartamig tárolja. A hangelemzésekből nyert információk tárolásának az időtartama az elemzett hanganyag kezelésének az időtartamával egyezik meg.

7. Az ügyféltérbe telepített kamerafelvételek kezelésének az időtartama a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Szvmt.) értelmében – felhasználás hiányában- legfeljebb a rögzítéstől számított hatvan nap. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép vagy képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a kép- és képfelvétel, illetve más személyes adat rögzítésétől számított, az Szvmt-ben meghatározott időn belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot az adatkezelők ne semmisítsék meg, illetve ne töröljék.

8. Az épületbe történő beléptetés során rögzített adatok felhasználásának hiányában, alkalmi belépés esetén- a látogató távozását követő 24 óra elteltével az adatok törlésre kerülnek. Egyebekben, az adatok kezelésének időtartamára az SzVMt. 32. § (2) és (3) bekezdésének a rendelkezései kötelezően alkalmazandók.

9. A közvetlen üzletszerzési céllal felvett adatokat társaságunk az érintett hozzájárulásának a visszavonásáig kezeli. A hozzájáruló nyilatkozat visszavonására, továbbá a reklámok közvetlen megkeresés módszerével történő küldésének a megtiltására az érintettnek bármikor, indokolás nélkül, ingyenesen az alábbi címeken, illetve társaságunk ügyfélszolgálatán (neve és e-mail címe megadásával) lehetősége van az infratech@infratech.hu elektronikus levelezési címen, vagy postai küldemény megküldése útján a Társaság 1162 Budapest Csöbör utca 4, továbbá, e-mailben kapott üzenetek esetén a leiratkozás gombra kattintva.

10. A nyereményjátékokon, promóciókon történő részvétel céljából a résztvevők által megadott személyes adatokat társaságunk e célból az adatok megadásától számított 3 évig kezeli.

11. Társaságunk az álláshirdetésre jelentkezők által megadott és felvett adatokat, a rendelkezésére bocsátott önéletrajzokat, dokumentumokat, a kiválasztási folyamat során keletkezett dokumentumokat, teszteket, az álláshirdetésekkel-, a kiválasztási folyamattal-, továbbá a foglalkoztatási jogviszony létrejöttének az elmaradásával kapcsolatos, az esetleges megalapozatlan igények elhárítása céljából, a magyar polgári jog szabályai szerinti általános elévülési idő elteltéig (5 évig) kezeli. Amennyiben a foglalkoztatási jogviszony létrejön, úgy az adatok, dokumentumok kezelésére az adott foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó szerződéses és jogszabályi rendelkezések az irányadók.

12. Társaságunk köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerződéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincsen törvényi jogalap.

IV. Az adatkezelések jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint a 2018. május 25-én életbe lépő GDPR (General Data Protection Regulation).

1. A honlapon keresztül történő közlések, vélemények kezelésének a jogalapja az érintettek hozzájárulása.

2. Az Üzleti szerződések kezelésével, nyilvántartásával kapcsolatos, valamint a telefonos ügyfélszolgálati célú adatkezelések jogalapja az

érintettek hozzájárulása, az Sztv. 169.§-a, továbbá a szerződésnek elektronikus úton, vagy telefonon keresztül történő megkötése esetén a Távért. törv. 11.§ (2) bekezdése, és az Eker tv. 13/A §-a

XLVII. törvény rendelkezései szerint, az érintett írásbeli hozzájárulásával kezelheti.

3. A társaság érdekeinek védelme céljából történő adatkezelések jogalapja a Ptk irányadó paragrafusai.

4. A panaszkezelési célú adatkezelések jogalapja a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.)17/A §

5. Az ügyféltérbe telepített kamerafelvételek, és az épületbe történő beléptetés során rögzített adatok kezelésének a jogalapja az érintett hozzájárulása, valamint az az Szvmt. 31-32. §§-ai.

6. A közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés jogalapja az érintettek hozzájárulása, valamint a Grt. 6.§-a.

7. A nyereményjátékokon résztvevők adatai kezelésének a jogalapja az érintettek hozzájárulása, valamint az Sztv. 169.§

8. Az álláshirdetésekre jelentkezők adatai kezelésnek a jogalapja az érintettek hozzájárulása

V. Az adatok megismerésére jogosultak köre

1. A személyes adatokat és az Üzleti titoknak minősülő információkat a társaságunknak a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, megbízott szolgáltatásközvetítői, illetve társaságunk részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási vagy kiszervezett tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, társaságunk által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben. Közös adatkezelés esetén a további adatkezelők személyéről az adott adatkezelési célok leírásánál található tájékoztatás. Az üzleti titoknak minősülő adatokat jogosultak megismerni továbbá mindazon személyek vagy szervezetek is, akikkel szemben társaságunknak az üzleti titok megtartásának a kötelezettsége a VI.3-VI.6. pontok értelmében nem áll fenn.

2. Társaságunk az adatkezelések során különösen az alábbi adatfeldolgozókat, illetve társaságunk részére kiszervezett tevékenységet végző szolgáltatókat veszi igénybe, erre irányuló szolgáltatási szerződések keretében.

a) PANNON XP Kft 1183 BP. Akadály utca 15 (szállítmányozás)

b) UPS Magyarország Kft 2220 Vecsés Lőrinci utca 154 (szállítmányozás)

c) DHL Magyarország Kft       (szállítmányozás)

d) Magyar Posta ZRT       (szállítmányozás)

e) UNIBRILLANT- adatszolgáltató Kft 1181 BP Baross utca 98 (termékdíj tanácsadás)

f) Égboltos Kft 2151 Fót Bajcsyzsilinszki utca 4 (mérnöki szolgáltatások)

g) Glacz Mérnöki Iroda 2051 Biatorbágy Szily Kálmán út 58 (mérnöki szolgáltatások)

h) FERRCERT Kft 8200 Veszprém Malomkő utca 2 (ISO audit)

i) NETSOFT informatikai Kft. 1214 BP. Erdősor utca 16 (integrált ügyviteli rendszer szolgáltatás)

j) Magyar Hosting Kft 1132 BP Viktor Hugo utca 18-22 (tárhely szolgáltató)

k) UNAS online Kft 9400 Sopron Major köz 2 (online kereskedelem szolgáltatás)

l) Lechner Nonprofit Kft 1111 BP Budafoki út 59 (Országos építésügyi nyilvántartás)

m) LG Electronics Magyar Kft. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/A;(beszállító)

n) LG Electronics Deutchland Gmbh D-65760 Eschborn Alfred-Herrhausen-Allee 3-5 (beszállító)

o) Bőhm József e.v. 2840 Oroszlány Zichy Mihály út 10 (beszállító)

p) Vanessia Kft. 1118 Budapest, Maléter Pál u. 4/G. (pályázati tanácsadó)

VI. Az Üzleti titok megtartására vonatkozó rendelkezések

1. Az Üzleti titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül – ha a törvény másként nem rendelkezik titoktartási kötelezettség terheli a társaság tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a társasággal kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak.

2. Üzleti titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha

– a társaság ügyfele vagy annak képviselője a kiszolgáltatható Üzleti titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad,

– a Bit alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn.

3. Az Üzleti titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn

a) a feladatkörében eljáró Felügyelettel,

b) a nyomozás elrendelését követően a nyomozó hatósággal és az ügyészséggel

c) büntetőügyben, polgári peres vagy nem peres eljárásban, közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata során eljáró bírósággal, a bíróság

által kirendelt szakértővel, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval, a természetes személyek adósságrendezési eljárásában eljáró főhitelezővel, Családi Csődvédelmi Szolgálattal, családi vagyonfelügyelővel, bírósággal,

d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, továbbá az általa kirendelt szakértővel,

e) az adóhatósággal abban az esetben, ha adóügyben, az adóhatóság felhívására a társaságot törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezettség, vagy ha üzleti szerződésből eredő adókötelezettség alá eső kifizetésről a törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli.

f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal,

g) a feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal,

h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal,

i) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 108. § (2) bekezdésében foglalt esetben az egészségügyi államigazgatási szervvel

j) törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervvel,

k) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzővel, továbbá a könyvvizsgálói feladatok ellátásához szükséges adatok tekintetében a könyvvizsgálóval

l) fióktelep esetében – ha a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik országbeli társaság székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal – a harmadik országbeli társasággal

m) a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával,

n) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal

a fenti pontokban megjelölt szervek vagy személyek írásbeli megkereséssel fordulnak hozzá, amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy az üzleti szerződés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját, azzal, hogy a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját köteles megjelölni. A cél és a jogalap igazolásának minősül az adat megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is.

Az üzleti titoktartási kötelezettség az eljárás keretén kívül a fentebb meghatározott szervek alkalmazottaira is kiterjed.

Az Üzleti titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a Hpt.-ben meghatározott pénzügyi intézménnyel szemben a pénzügyi szolgáltatásból eredő követeléshez kapcsolódó üzleti szerződés vonatkozásában, ha a pénzügyi intézmény írásbeli megkereséssel fordul a társasághoz, amely

tartalmazza az ügyfél nevét vagy az Üzleti szerződés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját.

Nem jelenti az Üzleti titok sérelmét, ha a társaság által az adóhatóság felé történő adatszolgáltatás a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XIX. törvény (a továbbiakban: FATCA törvény) alapján az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban:

Aktv.) 43/B-43/C. §-ában foglalt kötelezettség teljesítésében merül ki. Nem jelenti a Üzleti titok sérelmét, ha a társaság által az adóhatóság felé történő adatszolgáltatás az Aktv. 43/H. §-ában foglalt kötelezettség, valamint a FATCA-törvény alapján az Aktv. 43/B. és 43/C. §-ában foglalt kötelezettség teljesítésében merül ki.

4. A társaság a nemzetbiztonsági szolgálat, az ügyészség, továbbá az ügyész jóváhagyásával a nyomozó hatóság írásbeli megkeresésére akkor is köteles haladéktalanul, írásban tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, hogy az Üzleti ügylet

a) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvényben foglaltak szerinti kábítószerrel visszaéléssel, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel,

b) a Btk. szerinti kábítószer-kereskedelemmel, kábítószer birtoklásával, kóros szenvedélykeltéssel vagy kábítószer készítésének elősegítésével,új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, terrorcselekmény feljelentésének elmulasztásával, terrorizmus finanszírozásával, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel van összefüggésben.

Az üzleti titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a társaság az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz eleget.

Nem jelenti a Üzleti titok és az üzleti titok sérelmét a felügyeleti ellenőrzési eljárás során a csoportfelügyelet esetében a csoportvizsgálati jelentésnek a pénzügyi csoport irányító tagja részére történő átadása.

Az üzleti titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn továbbá abban az esetben sem, ha

a) magyar bűnüldöző szerv – nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző szerv írásbeli megkeresésének teljesítése céljából – írásban kér Üzleti titoknak minősülő adatot

b) a pénzügyi információs egységként működő hatóság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott feladatkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi információs egység írásbeli megkeresésének teljesítése céljából írásban kér Üzleti titoknak minősülő adatot.

5. Nem jelenti az üzleti titok sérelmét a társaság által a harmadik országbeli társasághoz, viszont-társasághoz, vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó szervezethez történő adattovábbítás abban az esetben:

a) ha a társaság ügyfele (adatalany) ahhoz írásban hozzájárult, vagy

b) ha – az adatalany hozzájárulásának hiányában – az adattovábbításnak törvényben meghatározott adatköre, célja és jogalapja van, és a harmadik országban a személyes adatok védelmének megfelelő szintje az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott bármely módon biztosított.

Az üzleti titoknak minősülő adatoknak másik tagállamba történő továbbítása esetén a belföldre történő adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

6. Nem jelenti az üzleti titok sérelmét

a) az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg,

b) fióktelep esetében a külföldi székhelyű vállalkozás székhelye (főirodája) szerinti felügyeleti hatóság számára a felügyeleti tevékenységhez szükséges adattovábbítás, ha az megfelel a külföldi és a magyar felügyeleti hatóság közötti megállapodásban foglaltaknak,

c) a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése céljából a miniszter részére személyes adatnak nem minősülő adatok átadása.

d) a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló törvényben foglalt rendelkezések teljesítése érdekében történő adatátadás.

Fentiekben meghatározott adatok átadását a társaság a Üzleti titok védelmére hivatkozva nem tagadhatja meg.

A társaság az érintett személyt nem tájékoztathatja a VI.3 pont b) f) és j) pontjai, illetve a VI.4 pont a) és b) alpontok alapján végzett adattovábbításokról.

7. A társaság a VI1-5. pontokban meghatározott esetekben és szervezetek felé az ügyfelek személyes adatait továbbíthatja.

8. Nem lehet Üzleti titokra hivatkozással visszatartani az információt a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó – az Info törv-ben meghatározott – adatszolgáltatási kötelezettség esetén.

VII. Az adatkezelésekkel kapcsolatos jogok és érvényesítésük

1. Társaságunk az érintett kérelmére – a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül- közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban- tájékoztatást ad az érintett részére a kezelt, illetve a társaságunk által- vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott, az érintettre vonatkozó személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Adatvédelmi incidens esetén az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az érintett természetes személy még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

2. Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, továbbá – törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendelt adatkezelések kivételével– adatainak a zárolását vagy törlését. Társaságunk az érintett által kezdeményezett adathelyesbítéseket a nyilvántartásaiban átvezeti.

3. Az érintett az Infotv-ben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen. A tiltakozást Társaságunk annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben az érintett a döntéssel nem ért egyet, illetve a Társaságunk a fenti határidőt elmulasztja, úgy

a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül jogosult bírósághoz fordulni.

4. Az érintettek a személyes adataik kezelésével kapcsolatos tiltakozásaikat, kérelmeiket társaságunknál szóban (személyesen) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, avagy postai úton, telefaxon, vagy elektronikus levelezési címen) jelenthetik be, az alábbi elérhetőségi címeken:

Az Ügyfélszolgálat elérhetőségei

Telefonszám: (1) 409-0730

Fax: (1) 409-0730

E-mail: infratech@infratech.hu

Ügyfélszolgálat címe: 1162 Budapest, Csöbör utca 4.

Az álláshirdetésre, állásinterjúra, toborzási- kiválasztási tevékenységre vonatkozó adatkezelésekkel kapcsolatos tiltakozások, kérelmek az infratech@infratech.hu címen jelenthetők be.

A közvetlen üzletszerzési célú adatkezelésekkel kapcsolatos tiltakozásokat, kérelmeket a III. fejezet 9. pontjában felsorolt elérhetőségeken kérjük bejelenteni.

Az adatvédelmi vonatkozású kérelmeket, tiltakozásokat, panaszokat a belső adatvédelmi felelős bírálja el a felelős vezető és az érintett szakterület bevonásával.

Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit Társaságunknál nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: (+36 1) 391-1400

Telefax: (+36 1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: www.naih.hu

Személyes adatainak a védelméhez fűződő jogainak a megsértése esetén Ön jogosult bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

VIII. Egyéb tájékoztatások

Az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok kezelésére a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók. Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve az üzleti szerződésben nevesített jogosult is gyakorolhatja.

Az Érintett, ha a GDPR rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőktől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.

Ha az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével:

a) az Érintettnek, illetve másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni (kártérítés);

b) az Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelők mentesülnek az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítják, hogy a kárt vagy az Érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Érintett (károsult) szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

error: